Home / 

Polityka prywatności

Dokładamy wszelkich starań, aby świadczone usługi były na najwyższym poziomie, dlatego dane, które nam udostępniacie są bezpieczne. Cała nasza polityka prywatności, ochrony danych osobowych oraz plików cookies jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, znana również, jako RODO, ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz w ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Zakres danych oraz moment ich zbierania

W chwili rejestracji i zakładania konta w Serwisie, Użytkownik jest proszony o podanie danych. Użytkownik przekazuje również dane osobowe w związku z korzystaniem z Serwisu. Danymi podawanymi przy rejestracji są dane dotyczące obsługi konta w Serwisie, takie jak: adres email Użytkownika, login (generowany na podstawie adresu mailowego Użytkownika) oraz hasło.

Aby korzystać z podstawowych usług Serwisu, wystawiania faktur na podstawie danych wpisanych na stronie Serwisu przez Użytkownika, Użytkownik przekazuje takie dane jak: Nazwa firmy; Imię; Nazwisko; Numer identyfikacji podatkowej.

Operator Serwisu wykorzystuje dodatkowe dane, które mogą być udostępniane przez Użytkownika lub jego urządzenie w celu świadczenia kompleksowych usług oraz gwarancji dostępu do oferowanych funkcji Serwisu w obrębie przeglądarki i Aplikacji Mobilnej.

Operator Serwisu przetwarza dane pobierane w procesie interakcji urządzenia Użytkownika z przeglądarką, które to dane zostały opisane w Polityka Cookies i znaczniki pikselowe.

 1. Czas przetwarzania danych Użytkownika oraz danych konta przez Operatora Serwisu nie jest dłuższy niż wymaga tego zapewnienie poprawnego świadczenia Usługi, tj. tylko przez okres, w którym będzie do tego podstawa prawna, a wiec do momentu w którym:
 • przestanie na Administratorze danych ciążyć prawny obowiązek zobowiązujący do przetwarzania danych osobowych Użytkownika
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez strony umową;
 • zgoda zostanie cofnięta, jeśli zgoda ta była podstawą przetwarzania;

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi później.

Podczas zakładania konta w Serwisie oraz korzystania z Witryny lub Serwisu Operator Serwisu informuje Użytkowników o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych. Tam gdzie jest to wymagane, Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na wskazane działania Operatora Serwisu.

Operator Serwisu zbiera dane za pomocą technik marketingowych, w tym Google Analytics, do analizy ruchu w Internecie pozwalającego Operatorowi na uzyskanie dogłębnej analizy w czasie rzeczywistym jak ich witryna jest używana, jak bardzo i przez kogo. Jak również pozwala zbierać informację o tym jak użytkownicy znajdują Serwis, jak się po nim poruszają, jak długo na nim pozostają, gdzie udają się dalej z Serwisu. Google Analytics to narzędzie do przetwarzania danych użytkowników.

Wszystkie te usługi i funkcje wspomniane powyżej są przykładem usług stron trzecich w Serwisie Operatora. Umieszczają one pliki cookies w przeglądarkach Użytkowników kiedy odwiedzają oni Serwis. Użytkownicy są informowani w jasny i zrozumiały sposób jak ich dane będą używane.

Zgoda Użytkowników na użycie plików Cookies jest zgodna z RODO, wydana na podstawie prostych i konkretnych informacji o typach danych i ich przeznaczeniu, wydana przed przetwarzaniem jakichkolwiek danych innych niż ściśle wymagane, co jest znane jako ‚uprzednia zgoda’ (eng. ‚prior consent’), wydana dobrowolnie jako pozytywna akcja, rezultatem prawdziwego wyboru. Użytkownik ma możliwość odrzucenia zbędnych cookies i nadal możliwość używania strony. Zgoda jest zachowana jako dowód wyrażenia zgody, odwracalna. Użytkownik ma możliwość anulowania zgody kiedykolwiek ma na to ochotę.

Operator Serwisu za pośrednictwem portalu Facebook zbiera dane ze zgłoszeń Użytkowników oraz za pomocą technik marketingowych Lead Ads.

Użytkownicy akceptując politykę prywatności, wyrażają zgodę na zbieranie przez operatora zgłoszeń użytkowników na portalu Facebook, używanie Lead Ads oraz Google Analytics.

Cel przetwarzania danych

Dane zbierane przez Operatora Serwisu podczas korzystania z Witryny, Serwisu lub Aplikacji Mobilnej są przetwarzane w poniżej określonych zakresie i celach:

 • Świadczenia Usługi – dane Użytkownika będą przetwarzane w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Usługi, w celach rozliczeń za Abonament oraz przesyłania dokumentów, linków weryfikacyjnych, wiadomości autoryzujących dostęp do Serwisu oraz powiadomień systemowych.
 • Kontaktu z działem obsługi klienta i świadczenia pomocy technicznej- dane Użytkownika będą wykorzystywane w celach kontaktu z klientem oraz udzielenia mu pomocy technicznej. Podczas obsługi klienta oraz udzielania pomocy technicznej Operator Serwisu może wykorzystać dostęp do wszelkich danych, znajdujących się w zakładce Ustawienia, między innymi: danych ustawień konta, danych firm i działów, wybranego Planu Abonamentowy, Okresu Rozliczeniowego, a także faktur wystawionych przez Operatora Serwisu na rzecz Użytkownika, płatności, informacji o przeglądarce, integracjach, API tokenie, aktywnościach Użytkownika, danych z konta Użytkownika czy danych o programach partnerskich. Użytkownik dodatkowo może udzielić obsłudze technicznej Systemu dostępu do danych powierzanych, tj. zakładek: Pulpit, Klienci, Faktury, Faktury Cykliczne, Środki Pieniężne, Twoja Firma, Magazyn, Płatności, Raporty, Import/Export Danych
 • Fakturowania i księgowania transakcji oraz prowadzenia działalności – dane Użytkownika będą wykorzystane do wystawienia mu faktury za zakupioną Usługę. Dane będą przetwarzane w celach archiwizacji dokumentów przez okres zgodny z przepisami prawa polskiego i unijnego, w tym Rozporządzenia. Dane te będą przechowywane w należyty sposób i chronione przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane mogą zostać wykorzystane w celach realizacji funkcji audytowych oraz na inne potrzeby wewnętrzne, takie jak diagnostyka problemów technicznych oraz administracja Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej.
 • Wysyłania informacji o Usłudze i informacji handlowej oraz innych celach związanych z promocją – dane Użytkownika będą wykorzystywane do przesyłania informacji o Usłudze: wprowadzanych nowych funkcjach i integracjach Serwisu, informacji o zmianach prawnych, zmianach systemowych oraz do przesyłania informacji handlowej, informowania Użytkownika o aktualnych rabatach oraz akcjach promocyjnych w Serwisie, a także informowania o rozwiązaniach podmiotów współpracujących z Operatorem Serwisu. Operator Serwisu może wykorzystać posiadane dane w celach personalizacji komunikacji na temat usług, które mogą być dla Użytkownika interesujące. Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa dotyczące jego danych określone w Rozporządzeniu. W celu skorzystania z przysługujących praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Operatorem Serwisu przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w §18 lub §19 niniejszego Regulaminu. W przypadkach, w których zgodnie z prawem Operator Serwisu ma obowiązek uzyskać zgodę na przesyłanie korespondencji, Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przesyłanie materiałów marketingowych.
 • Zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom Witryny, Serwisu i Aplikacji Mobilnej oraz ochrony praw, mienia i własności Operatora Serwisu – dane o sposobie korzystania z Witryny, Serwisu lub Aplikacji Mobilnej mogą zostać wykorzystane przez Operatora Serwisu w celu zapobiegania oraz wykrywania nadużyć, oszustw, łamania prawa oraz postanowień Regulaminu, a także odpowiadania na kierowane do Operatora Serwisu żądania ze strony uprawnionych organów państwowych oraz w celach zachowania zgodności funkcjonowania działalności Operatora Serwisu z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Tworzenia statystyk oraz rozwoju Serwisu – Operator Serwisu wykorzystuje dane dotyczące sposobu korzystania z Witryny, Serwisu lub Aplikacji Mobilnej przez Użytkowników w celu lepszego zrozumienia ich zachowań oraz preferencji. Na podstawie tych danych Operator Serwisu tworzy statystyki oraz stara się zrozumieć jaki sposób przedstawienia Usługi będzie dla Użytkownika satysfakcjonujący oraz atrakcyjny.
 • Umożliwienia korzystania z integracji z innymi systemami – Operator Serwisu przetwarza dane dostępowe dla aplikacji zintegrowanych z Serwisem w celu przekazywania informacji (np. treści dokumentów w przypadku integracji z systemem CRM , kwot płatności w przypadku integracji Płatności Online, etc.) do tych aplikacji, zgodnie z zasadami działania uruchamianej przez Użytkownika integracji.

Inne cele – Operator Serwisu może wykorzystywać dane osobowe Użytkowników w inny sposób, o czym Użytkownik będzie każdorazowo informowany, a w przypadku gdy obowiązujące prawo wymaga od Operatora Serwisu posiadania dodatkowej zgody na przetwarzanie danych, poprosi on Użytkownika o jej wyrażenie.

Operator Serwisu w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego w tym Rozporządzeniem oraz połączenia szyfrowane przez protokół SSL.

Warunek podania danych osobowych

Niepodanie danych osobowych, w zależności od celu, w jakim są podawane skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług oferowanych przez Operatora Serwisu, brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych oferowanych przez Operatora.

Uprawnienia przysługujące Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Operatora Serwisu danych osobowych, Użytkownikowi przysługują poniższe uprawnienia, które może zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z administratorem danych osobowych naszego Serwisu. Wszystkie otrzymane zgłoszenia potraktowane będą ze szczególną uwagą oraz zrealizowane w możliwie najkrótszym czasie.

 • Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Operatora Serwisu Twoich danych osobowych.

Środki ochrony danych osobowych

Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez ADO z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. Podstawowym środkiem ochrony jest stosowanie bezpiecznych połączeń (np. protokołów SSL), szyfrowanie danych oraz stosowanie innych rozwiązań technicznych Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych w celu zachowania ich bezpieczeństwa. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i zleceniobiorcy ADO), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych użytkowników Sklepu (potencjalnych klientów) służyć może do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.

Kontakt z Administratorem Ochrony Danych Osobowych

Fakturuj sp. z o.o.
ul. Jana z Kolna 11,
80-864 Gdańsk

E mail: pomoc@fakturuj.to (w tytule wiadomości prosimy o dopisek „RODO”).

Postanowienia końcowe

Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie www.fakturuj.to/polityka-prywatnosci